กลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงาน   :   นางพัทยา   พันธุ์รัตน์ 

งานหลักสูตรและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

งานวัดผลและประเมินผล

งานนิเทศการศึกษา

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานประกันคุณภาพการศึกษา และควบคุมภายใน

งานห้องสมุด

งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนการเรียน