เกี่ยวกับเรา

 • สังกัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 • ที่ตั้ง : 120 หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
 • อักษรย่อ : บ.ก.ว.
 • กำเนิด : 17 พฤษภาคม 2522
 • สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-เหลือง
  • ความหมาย สีน้ำเงิน ความมีชีวิต และศักดิ์ศรีแห่งตน สีเหลืองคือ ความรุ่งโรจน์ ความสว่างไสวแห่งปัญญา
 • คติพจน์ของโรงเรียน : “โส วจ จ สต ตา ” จงทำตนให้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย
 • ปรัชญาของโรงเรียน : มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน บริการสังคม
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นประดู่
 • อัตลักษณ์ : ศิลปะดี กีฬาเด่น เน้นความเป็นไทย
 • เอกลักษณ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน