วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ : สร้างคนดี มีความรู้ สู่มาตรฐานสากล ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ชุมชนมีความเชื่อมั่น

พันธกิจของโรงเรียน

  • เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง
  • ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพได้มาตรฐานการศึกษา
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่าง ๆ และศิษย์เก่าในการพัฒนาการศึกษา
  • สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้