ฝ่ายบริหาร

นายสุรวุฒิ  พวงจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

นายสุวรรณ  ศรีผ่อง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นางพนิดา  บำรุงชาติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางพัทยา พันธ์รัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ