ประวัติโรงเรียนบ้านแก้ง

       พ.ศ. 2522 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีชื่อว่า “โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา” ตั้งอยู่ ณ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี (ในขณะนั้น) บนเนื้อที่ 43 ไร่ เดิมเป็นที่สาธารณะ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยใช้เป็นที่ตั้งดามหนังสือที่ ปจ.15/2616 ลงวันที่ 21 เมษายน 2521 เริ่มแรกนายโกวิทย์ จองสกุล   และญาติพี่น้องได้ร่วมกันบริจาคสร้างอาคารให้  1 หลัง 4 ห้องเรียน ราคา 100,000 บาท  ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2522 ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

       อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 3 ห้องเรียน ราคา 120,000 บาท
       บ้านพักครูแบบ 202 ก. 1 หลัง ราคา 100,000 บาท
       ห้องน้ำห้องส้วมขนาด 7 ที่นั่ง 1 หลัง ราคา 40,000 บาท

ปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณค่าที่ดินและก่อสร้าง ดังนี้

 1. อาคารเรียนแบบ 216 ค. จำนวนครึ่งหลัง ราคา 1,850,000 บาท
 1. บ้านพักครูแบบ 202 ก. จำนวน 1 หลัง ราคา 40,000 บาท

ปีงบประมาณ 2527 – 2540 ได้เข้าร่วมโครงการ มพช.2 รุ่น 2 ได้รับงบประมาณ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

       1. ต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ค. จำนวน 1 หลัง ราคา 2,137,000 บาท
       2. โรงฝึกงานอุตสาหกรรมและคหกรรม จำนวน 1 หลัง ราคา 2,137,000 บาท
       3. โรงฝึกงานเกษตรกรรม จำนวน 1 หลัง ราคา 412,000 บาท
       4. บ้านพักครูแฝด (2 หน่วย) จำนวน 1 หลัง ราคา 382,500 บาท
       5.การปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ประกอบด้วย
           – ประปาโรงเรียน
           – ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 Kv.A. พร้อมปักเสาพาดสายทั้งแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่โรงเรียนและบ้านพักครู

ปีงบประมาณ 2536

         1. บ้านพักนักการภารโรง จำนวน 1 หลัง ราคา 121,000 บาท
         2. เปิดหน่วยการเรียนรที่บ้านหนองสามขา (โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ในปัจจุบัน) ชาวบ้านช่วยบริจาค           3. เงินสร้างอาคารชั่วคราว ราคาประมาณ 150,000 บาท

ปีงบประมาณ 2538

 • อาคารเรียนแบบ 318 ล. (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง ราคา 10,257,000 บาท
 • อาคารห้องสมุด จำนวน 1 หลัง ราคา 300,000 บาท
 • หอประชุมโรงอาหาร ราคา 2,000,000 บาท

      พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ได้ทำการถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1 นายศักดิ์ชัย บรรณสาร เป็นผู้มอบ และนายทรงยศ เทียนทอง นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้รับมอบ

ปีงบประมาณ 2551-2552

 • ได้รับงบประมาณปรับปรุงร่องระบายน้ำ งบประมาณ 536,000 บาท
 • ได้รับงบประมาณซ่อมปรับปรุง และทาสีอาคารหอประชุ อาคารเรียน 216 ค. งบประมาณ 1,600,000 บาท
 • ได้รับงบประมาณจัดซื้อรถตู้ จำนวน 1 คน 1,100,000 บาท
 • ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตซอลมาตรฐาน งบประมาณ 2,700,000 บาท
 • ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้ว 1,900,000 บาท
 • ได้รับงบประมาณในการจัดเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน      จำนวน 150 เครื่อง ต่อเนื่อง 5 ปี
 • ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี
 • โรงเรียนขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2552 เพื่อก่อสร้างเสาไฟฟ้าโคมสปอตไลท์ จำนวน 2 ชุด ติดตั้งบริเวณสนามกีฬาฟุตซอล งบประมาณ 305,000 บาท
 • จัดโครงการทัศนศึกษา นำนักเรียนในสังกัดไปศึกษานอกสถานที่ ณ สวนนงนุช

ปีงบประมาณ 2553

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดซื้อที่ดิน ประมาณ 23 ไร่ งบประมาณ 2.5 ล้านบาท
 • ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 412 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 9,100,000 บาท
 • บ้านพักครูจำนวน 1 หลัง (5 ยูนิต) งบประมาณ 1,018,000 บาท

ปีงบประมาณ 2554

ได้รับงบประมาณก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณะประโยชน์ภายในโรงเรียน 1,300,000 บาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดังนี้
 • วางระบบระบายน้ำโดยการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูขนาดกว้าง 0.60 ยาว 350 เมตร
 • ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 14.50 เมตร โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง จำนวน 1 หลัง
 • ขุดสระเพื่อรองรับน้ำที่ระบายจากโรงเรียน ขนาดพื้นที่ปากสระไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ลึก 4.00 เมตร ลาดเอียง 1.2

ปีงบประมาณ 2556

 • ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา เป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว โครงสร้างหลังคาเหล็ก หลังคามุงกระเบื้อง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 321,000 บาท
 • ก่อสร้าง ปรับปรุง สนามฟุตซอลภายในโรงเรียน โดยการถมดิน พร้อมบดอัดแน่นเต็มสนาม ปลูกหญ้า พร้อมติดต้ังระบบรดน้ำ และทำรางระบายน้ำ โดยรอบสนามฟุตบอลตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 1,900,000 บาท

ปีงบประมาณ 2558

 • ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นอาคารชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) กว้าง 20.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 7,740,000 บาท
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 10,328,000 บาท
 • ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบฐานแผ่ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 9,667,000 บาท

ปีงบประมาณ 2559

       1. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน สัญญาจ้างเลขที่ 20/2559 โดยทำการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.เพิ่มเติม ภายในรร.บกว. ตามแบบและเงื่อนไขแห่งสัญญากำหนด งบประมาณปี พ.ศ.2559 วงเงินก่อสร้างจำนวน 198,000 บาท วันเริ่มต้นการคำประกัน 14 ม.ค. 2559 วันสิ้นสุดการค้ำประกัน 15 ก.พ.2560 จ่ายจากเงินอุดหนุน

      2. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล สัญญาจ้างเลขที่ 14/2560 โดยอาคารโครงคร่าวเหล็กหลังคามุงด้วย METAL SHEET ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 42.00 ม. ตามแบบ อบจ.สระแก้ว ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญา งบประมาณปี 2559 วงเงินก่อสร้าง จำนวน 2,980,000 บาท วันเริ่มต้นค้ำประกัน 26 เม.ย.2560 วันสิ้นสุดการค้ำประกัน 31 เม.ย.. 2562 จ่าย จากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

      3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สัญญาจ้างเลขที่ 46/2559 โดยเป็นการปรับปรุงอาคาร 2 ด้วยการทาสีผนังอาคาร ตามแบบและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา งบประมาณปี พ.ศ.2559 วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท วันเริ่มต้นการค้ำประกัน 19 ส.ค. 2559 การวันสิ้นสุดการค้ำประกัน 20 ส.ค. 2560 จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2560

        1. โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปรับภูมิทัศน์ สัญญาจ้างเลขที่ 42/2560 โดยทำการปรับปรุงอาคารเรียนด้วยการติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ปูกระเบื้อง พื้นห้อง ทาสีภายในอาคารและงานอื่นๆที่ปรากฏในรูปแบบ  วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 456,000 บาท  วันเริ่มต้นการค้ำประกัน 27 ก.ค.2560 วันสิ้นสุดการค้ำประกัน 28 ก.ค.2560  จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

 ปีงบประมาณ 2562

         1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตามสัญญาเลขที่ 20/2562โดยทำการรื้อถอนผนัง ประตู หน้าต่างเดิม แล้วทำการติดตั้งประตูหน้าต่าง ปูพื้นกระเบื้อง ติดตั้งโคมไฟ ปรับปรุงฝ้าเพดาน และซ่อมแซมหลังคาและติดตั้งป้าย ตามแบบ อบจ.สระแก้ว กำหนด  งบประมาณปี 2562 วงเงินค่าก่อสร้าง 149,600 บาท  วันเริ่มต้นการค้ำประกัน  ส.ค.2564 วันสิ้นสุดการค้ำประกัน ส.ค.2564 จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว