งานแผนงานและนโยบาย

  1. ประสานงานจัดทำแผนพัฒนางาน แผนปฏิบัติราชการ/โครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
  2. พิจารณาจัดแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและเกณฑ์ประเมินมาตรฐานและการปฏิรูปการศึกษา
  3. กำกับ ตรวจสอบดูแลงาน/โครงการ ให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
  4. ประสานงานกับแผนงานของโรงเรียนและกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ
  5. ประเมิน สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย