งานเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์

งานเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์

ความรับผิดชอบ

       มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารทั่วไป และปฏิบัติงาน เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน

รายละเอียดของงาน

 • ดำเนินการพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียนให้สามารถใช้งานเป็นปัจจุบัน สื่อสารติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ครู นักเรียนใช้เว็บเพื่อการติดต่อส่งงาน ติดตามงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 • พัฒนาครู นักเรียนให้มีความสามารถ นำข้อมูลในหน้าที่รับผิดชอบจัดทำเว็บเพจลิ้งเขา้ระบบเว็บไซด์โรงเรียนได้ และใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้น เพื่อการเรียนการสอน
 • พัฒนาเว็ปโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
 • ทำหน้าที่ออกติดตามความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมทุกอย่างภายในและภายนอกโรงเรียนนำมาประชาสัมพันธ์
 • จัดทำโปสเตอร์ ใบประกาศ เขียนป้ายประกาศ เพื่อประกาศให้ชัดเจนว่า ในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อความเข้าใจร่วมกัน
 • ติดต่อกับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ตามความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน
 • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อกระจายข่าวความเคลื่อนไหวให้ครู และนักเรียนทราบ
 • ร่วมมือกับงานโสตทัศนศึกษา ในการปรับปรุงเกี่ยวกับระบบเสียงตามสายในโรงเรียนให้ดีขึ้น
 • ทำหน้าที่บำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่บุคลากรทุกคนของโรงเรียน โดยการประกาศเกียรติคุณ
 • เผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ประชาชนทราบโดยผ่านสื่อ แขนงต่าง ๆ
 • ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว หาข้อมูลจากสังคมภายนอกที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ ความก้าวหน้า ของครู และนักเรียน
 • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้กิจกรรมทุกฝ่ายบรรลุเป้าหมาย
 • จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่างน้อยปีละชนิด
 • จัดทำรายงานเสนอผลการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อประกอบความดีความชอบต่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย