งานสารสนเทศและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

  1. วางแผนการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
  2. จัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียน (โปรแกรมระบบ Lec) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการบริหารจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นๆ ทีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. ประสานงานและให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตกับครูและบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียน
  6. ประสานงานและให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตกับนักเรียนภายในโรงเรียน
  7. ดูแลและรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
  8. ดูแลและรักษาระบบ Server โปรแกรมไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียน
  9. จัดทำและดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน (โปรแกรมไทยแลนด์ 4.0 ) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนกับหน่วยงานต้นสังกัด
  10. ดูแลและประสานงานการใช้งานของโปรแกรมไทยแลนด์ 4.0 ให้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัด