งานสารบรรณโรงเรียน

  1. จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการและปฏิทินงานเสนอผู้อำนวยการ
  2. จัดหา จัดซื้อทรัพยากรที่จำเป็นในสำนักงาน
  3. จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ โดยแยกประเภทของเอกสารและหนังสือของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นหมวดหมู่มีระบบการเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาเรื่องได้อย่างรวดเร็ว
  4. โต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานให้ถูกต้องตามระเบียบของงานสารบรรณ อย่างรวดเร็วและทันเวลา
  5. จัดส่งเอกสารหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานต่างๆ ที่รับผิดชอบและติดตามเรื่องเก็บคืนจัดเข้าแฟ้มเรื่อง
  6. จัดพิมพ์เอกสารและจัดถ่ายเอกสารต่างๆ ของกลุ่มบริหารงาน เช่น บันทึกข้อความ แบบสำรวจแบบสอบถามแบบประเมินผล งานระเบียบและคำสั่ง
  7. ประสานงานด้านข้อมูลและร่วมมือกับกลุ่มบริหารงานต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อกันในการดำเนินงานตามแผน
  8. ประเมินผลและสรุปรายงานผลปฏิบัติราชการประจำปี
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย