งานพัสดุ

งานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. วางแผน / จัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานบริหารพัสดุ และสินทรัพย์ / จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน สรุปผลงานโครงการ และทำเสนอต่อโรงเรียน
 2. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการประมาณการงบประมาณการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในงาน และโครงการของหมวด ฝ่าย งานต่างๆ
 3. ควบคุม ดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ตรวจรับ ลงทะเบียน รับผิดชอบการเก็บรักษา ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลา ควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ หรือคำสั่งของโรงเรียน ประหยัดและได้พัสดุที่มีคุณภาพ
 4. ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ และดำเนินการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ จัดทำบัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ที่โรงเรียน ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ยืมพัสดุ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
 5. วางแผนการปรับซ่อมไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน มีการตั้งค่างบประมาณใช้จ่ายในการปรับซ่อม และบำรุงรักษา ควบคุมดูแลให้มีการปรับซ่อม บำรุงรักษาพัสดุเป็นประจำ มีการดำเนินการแนะนำวิธีการใช้การปรับซ่อมรักษาพัสดุของโรงเรียน
 6. ควบคุมดูแลให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี และจำหน่ายพัสดุ ควบคุมดูแลบัญชีวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์ รายงานการรับจ่าย พัสดุประจำปี รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร หลักฐานการอนุมัติจำหน่ายและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตามให้มีการดำเนินการรายงานให้ทันตามกำหนดเวลาดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
 7. ควบคุม ดูแล การให้บริการด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ แก่บุคลากรในโรงเรียนได้รวดเร็วทันเวลา
 8. ควบคุมดูแล การจัดทำเอกสารแนะนำวิธีใช้ การปรับซ่อม หรือระเบียบต่างๆ ที่จำเป็น จัดทำแบบรายงาน แบบฟอร์ม ในการจัดซื้อจัดจ้าง
 9. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนให้ผู้บริหารลงนามให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ สามารถเบิกจ่ายได้ให้ลงนามกำกับก่อนให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้างและจ่ายเงิน
 10. ควบคุม ดูแล การใช้วัสดุของโรงเรียนให้ถูกต้องเป็นไปโดยประหยัด เมื่อพบว่ามีการใช้พัสดุไม่ถูกต้องเหมาะสม ให้รายงานต่อผู้บริหารทราบทันที
 11. ควบคุม ดูแล การจำหน่ายเศษวัสดุ ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาซื้อเศษวัสดุในโรงเรียนเว้นแต่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเรียกมา
 12. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ กรณีทรัพย์ของโรงเรียนสูญหาย ให้มีการดำเนินการสืบสวนหาผู้รับผิดชอบตามระเบียบ
 13. รายงานและจัดทำข้อมูลลงทะเบียนทรัพย์สิน
 14. รายงานติดตามผลการใช้งบประมาณ ร่วมกับงานแผนงาน
 15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หัวหน้าหน่วยพัสดุ

 1. ควบคุมคลังพัสดุ ( พัสดุที่ผ่านการตรวจรับถูกต้องรับมอบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีผู้เบิกไปใช้)
 2. ตรวจนับพัสดุ ที่รับเรียบร้อยแล้ว ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย
 3. อนุมัติการเบิกจ่ายพัสดุให้แก่ฝ่ายต่างๆ ตามโครงการ และแผนปฏิบัติการ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่พัสดุ

 1. เสนอผลงาน โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินงานพัสดุ
 2. จัดทำเอกสารแนะนำวิธีการใช้ การปรับซ่อม ระเบียบต่างๆ ที่จำเป็น จำทำแบบรายงานแบบฟอร์มต่างๆ ในการจัดซื้อ จัดจ้าง
 3. จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุ ( บัญชีพัสดุ ) ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการและเป็นปัจจุบัน
 4. ลงทะเบียนครุภัณฑ์ การเขียนเลขครุภัณฑ์ และการจำหน่ายออกจากทะเบียนเมื่อมีการจำหน่ายให้เป็นปัจจุบัน
 5. ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบวัสดุถาวร การเก็บรักษาเอกสาร การจำหน่าย และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเสนอขอแต่งตั้งคำสั่ง ติดตามการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้ทันเวลาที่กำหนด ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสียหาย ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
 6. จัดทำทะเบียน ประวัติที่ดิน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างดำเนินการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
 7. จัดรายงาน และข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน
 8. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
 9. จัดเก็บ และวางระบบควบคุมบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุ และติดตามการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า
 10. ติดตามกำกับดูแลและซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพปกติ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 11. ประเมินผลด้านงานพัสดุ วิเคราะห์การใช้เงินร่วมกับงานการเงิน และงานแผนงาน
 12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย