งานบริหารและพัฒนาบุคลากร

 1. วางแผนการปฏิบัติงานบุคลากร
 2. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานบุคลากร
 3. จัดทำสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ แบบฟอร์มใบลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างประจำ
 4. สรุปและรายงานผลการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวเป็นประจำทุกวัน
 5. จัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นปัจจุบัน
 6. จัดทำแฟ้มและสรุปผลการลาประเภทต่าง ๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นปัจจุบัน
 7. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบตามวาระ
 8. ดำเนินการเรื่องการศึกษาต่อ การขอย้าย  การสับเปลี่ยนตำแหน่ง  การลาอุปสมบท  การลา
 9. จัดทำข้อมูล   ของข้าราชการ   พนักงานราชการ   และลูกจ้างชั่วคราว
 10. ขอเลื่อนขั้น ตำแหน่ง ปรับคุณวุฒิของข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว
 11. ประเมินผลการปฏิบัติงานสิ้นภาคเรียน
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย