งานบริหารการเงินและบัญชี

งานบริหารการเงิน

 • เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
 • เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน นำส่งเงิน
 • กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 • จัดทำรายงานประจำเดือน ส่งหน่วยงานต้นสังกัดฯ
 • ติดตาม ประเมินผล สรุป
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   เจ้าหน้าที่การเงิน

 • จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ
 • จัดทำหลักฐานและนำส่งเงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว
 • รับ-จ่ายเงินและจัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
 • วางเบิกเงินสวัสดิการข้าราชการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลเงินศึกษาบุตร และอื่นๆ
 • ปรับบัญชีเงินฝากประเภทเงินอุดหนุนรายหัว
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินเดือน
 • จัดทำงบเดือน และรายงานทุกเดือน
 • รับ-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
 • จัดทำทะเบียนสถิติและรายงานการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคทุกสิ้นไตรมาส
 • รับ-จ่ายและจัดทำบัญชี เงินบำรุงกิจกรรมในหลักสูตร ได้แก่ เงินบำรุงกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
 • รับ-จ่ายเงินและจัดทำบัญชีเงินกิจกรรมนักเรียน
 • จัดลงบัญชีสมุดเงินสด
 • จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 • จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทุกประเภท
 • จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำทะเบียนคุมรายรับเงินบำรุงการศึกษา
 • จัดทำสลิปเงินเดือนของบุคลากรโรงเรียน
 • ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
 • สรุปและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารสถานศึกษา ทราบทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย