กลุ่มงานบริการ

หัวหน้ากลุ่มงาน : นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวี

งานอนามัยโรงเรียน

งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและครู

งานโภชนาการ

งานยานพาหนะ

งานกิจกรรมนอกหลักสูตร

งานโสตทัศนูปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา

งานอาคารสถานที่

งานโรงเรียนกับชุมชน

งานดุริยางค์และศิลปการแสดง