งานทุนการศึกษาและการวางแผนอนาคต

งานทุนการศึกษาและวางแผนอนาคต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ประชุม ปรึกษา วางแผนดำเนินกิจกรรมต่างๆของงานทุนการศึกษาฯ
2.จัดทำร่างโครงการพัฒนางานทุนการศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3.ดูแลงาน / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องงานทุนการศึกษาฯ
4.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้นักเรียนและครูที่ปรึกษาทราบ
5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ กลุ่มงานปกครอง งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษาในการคัดกรองนักเรียนรับทุนการศึกษาต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด
6.สรุป ประเมินผล การดำเนินงาน/กิจกรรม และจัดทำเอกสาร สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย