งานจัดทำสำเนาเอกสาร

  1. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนด
  2. พิมพ์ / อัดสำเนา
  3. จัดพิมพ์ และอัดสำเนา แบฟอร์มงานทะเบียนงานฝ่ายต่างๆ และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่อการเรียน การสอนของครูและฝ่ายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย