กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายอำนวย  จอดนอก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีแดนศักดา  คลองผุย
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเมธิดา  อนุบาลผล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายตรัยรัตน์  ศรีวงษา
ครู

นายเอกพันธ์  ทะนีเนียม
ผู้ช่วยครู