กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอภิสรา  คนดี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุวรรณ  ศรีผ่อง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายองอาจ  ศรีเพ็ชร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนันทา  ศรีโสภา
ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายนฤพร  มีมงคล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิตินันท์  ไชยเสนา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ