กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอาณัติ  เอี่ยมพิพัฒน์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
ผู้ช่วยครู