กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภูวิทย์  กนกฤทธิไกวัล
ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรัชนก  ศรีทองคำ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิตราพร  ยอดบุนอก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายอิทธินันท์  พันธ์รัตน์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรรณนารา  วิเชียร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายอวิรุทธิ์  วิเศษสม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุกานดา  ขอมีกลาง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล  แก้วปักษา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์ลภัทร์  อาญาเมือง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐพร  อุดง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจิตราภรณ์  องอาจ
ครู

นางสาวประไพวัล มะลิหอม
ครู

นางสาวพัชรี  พุทธอุทัย
ครู

นางสาวณัฐภรณ์  ลาบึง
ครูผู้ช่วย

นายวงศกร  ชินอ้วน
ครูผู้ช่วย

นายรณกร  แน่นอน
ผู้ช่วยครู