กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจตุพร  ช่างนับ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางแว่นคำ  ขยันสการ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายเพชราภรณ์  กุลชาติ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวสมพิศ  ด่านเพลิง
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวจันทิมา  แก้วอรสาร
ครูผู้ช่วย