กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

           

นางสาวขนิษฐา  ใจใหญ่
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพนิดา  บำรุงชาติ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรกวรรษ  แก้วสีคราม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรพินท์  สิงห์บรรพต
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัทยา  พันธ์รัตน์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรัญญู  วรบุตร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Mr. Clyde Reinzy Sandagan Calupuz
ครูต่างชาติ