กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางศิริโชค  นาคดิลก
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจันทร์ฉาย  หอมเหม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิตรา  โภคมูลผล
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสรัญญา  พานุรักษ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางเบญญาภา  โรจนปัทมกร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกชพร  จันทรเสนา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ  สุระขันธ์
ครูผู้ช่วย