กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

       

นางสุรัตน์  อุดแก้ว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นายวีรภัทร  ชิดปลัด
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ  ประภากร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ