กลุ่มงานปกครอง

หัวหน้ากลุ่มงาน : นายสุวรรณ  ศรีผ่อง

งานพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย

งานดูแลและช่วยเหลือนักเรียน

งานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

งานรักษาความปลอดภัยและเวรยามล

งานสถิตินักเรียน

งานคณะสี